คลอรีน CI
มีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยเพิ่มความเป็นกรดในเซลล์ กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ซึ่งคลอรีนในสภาพทั่วไป จะมีเพียงพอต่อความต้องการของพืช

การขาดธาตุอาหาร
ใบอ่อนจะเกิดการตายของเนื้อเยื่อ (Chlorotic) และมีการเหี่ยวทำให้โรคเข้าทำลายได้ง่าย

การได้รับธาตุอาหารเกินความจําเป็น
เกิดอาการใบเหลือง ในขณะต้นยังโตไม่เต็มที่มีการไหม้ของขอบใบและปลายยอด ใบร่วง มีการเหี่ยวง่ายขึ้น 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree