ฟอสฟอรัส P
ธาตุฟอสฟอรัสในองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิกสารพลังงานสูง ATP, ADP และฟอสโฟไลปิดซึ่งมีบทบาทต่อกระบวนการ Metabolism หากขาดธาตุฟอสฟอสรัส จะมีผลให้มีการติดผลน้อยลง และในพืชมีหัวมีการสะสมอาหารน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

การขาดธาตุอาหาร
มีการเจริญเติบโตช้าและเตี้ย ใบแก่จะมีลักษณะมีม่วงทางด้านใต้ใบ

     
ข้าวที่ไม่ได้ใส่ฟอสเฟต (ขวามือ) จะแตกกอน้อยกว่าข้าวปกติ ต้นข้าวแคระแกรน ต้นเล็กเรียว และตั้งตรงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นปกติ


การได้รับธาตุอาหารเกินความจําเป็น
ไม่มีผลชัดเจน แต่อาจไปกระทบต่อการขาดธาตุ Zn Fe และ Mn


 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree