แมงกานีส Mn
มีบทบาทในกิจกรรมกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยการกระตุ้นเอนไซม์ ในการสังเคราะห์กรดไขมันและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด DNA และ RNA หากขาดทำให้ธาตุเหล็กในรูป Fe 2+เกิดเป็นพิษกับพืชและมีลักษณะใบด่าง ในตระกูลถั่ว ถ้ามากไปทำให้ Fe 3+ถูกนำไปใช้ได้น้อยลง ทำให้ต้นพืชขาดธาตุเหล็ก

การขาดธาตุอาหาร
มีการเกิดเนื้อเยื่อเหลืองเป็นจุดๆ (Chlorosis) ของใบอ่อน ต้นมีการเจริญเติบโตช้า ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ เส้นใบเขียว (Interveinal Chlorosis)

อ้อย มะนาว ข้าว ถั่วเหลือง

การได้รับธาตุอาหารเกินความจําเป็น
ใบแก่จะมีจุดสีน้ำตาล 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree