ธัญญกรุ๊ป ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 3 กลุ่มบริษัท ซึ่งบริหารงานภายใต้ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง เราได้เริ่มธุรกิจเมื่อปลาย ปี 2543 โดยจดทะเบียนนาม บริษัท ธัญชาติ แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด เป็นบริษัทแรกตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้าม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ถือได้ว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ในวงการเกษตร ทำหน้าที่กระบวนการผลิต กลุ่มธาตุอาหารรองเสริม สำหรับพืชป้อนให้ กับบริษัทเคมีเกษตรต่างๆ ในประเทศไทย

จนในปี 2548 เราได้จัดตั้ง บริษัท บูลเลเซีย อะกริฟลูอิด จำกัด เพราะต้องการเพิ่มศักยภาพ การบริการด้านการขาย และการถ่ายทอด องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านธาตุอาหารพืช ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เราร่วมวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้เรามีห้องปฏิบัติการ ที่เพียบพร้อม อันเปรียบเสมือน หัวใจของธุรกิจ  ช่วยเพิ่มศักยภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นผู้นำ ในวงการธาตุอาหารรองเสริม สำหรับพืชอย่างแท้จริง และในปี 2548 นี้ เราเป็นผู้วิจัยและผลิต ผลิตภัณฑ์ซอร์บิทอลในแคลเซียมโบรอน เพื่อเพิ่มการติดผลสำหรับพืชรายแรกของโลก อีกด้วย

และในปี 2551 เราได้จัดตั้ง บริษัท บูลทรีเม็กซ์ จำกัด ทำหน้าที่คัดสรรวัตถุดิบ ทีมีคุณภาพสูง จากแหล่งต่างๆทั่วโลก เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบ ให้กับกลุ่มบริษัท เพื่อกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุด ต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ทางกลุ่มบริษัทฯของเรา ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า เพียบพร้อมไปด้วยศักยภาพความรู้ในกระบวนการผลิต มีการวิจัยศีกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยชั้นนำ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาโดยตลอด ซึ่งทำให้เรา รู้ลึก รู้จริง ด้านธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช อย่างแท้จริง


 
    “ เราชาว ธัญญกรุ๊ป  ขอสัญญาว่า  เราจะทำงานกันอย่างหนัก  เพื่อมุ่งมั่น.. 
..สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ  ให้ยิ่งๆขึ้นต่อไป ”
 
  พนักงาน บริษัท บูลเลเซีย อะกริฟูลอิด จำกัด และบริษัทในเครือ ธัญญกรุ๊ป  
 


 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree